Regulamin sklepu Centrum-Gier.pl

(dalej „Regulamin”)§1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym centrum-gier.pl prowadzonym pod adresem www.centrum-gier.pl (zwanym dalej „Sklepem”).

 2. Sklep prowadzony jest przez spółkę MT GlobalProjekt sp. j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Fatimskiej 41a/310 31-831, NIP 6783170677, Regon 368610288.§2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie;

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. Towar – towary sprzedawane w Sklepie, gry w wersji cyfrowej;

 5. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem centrum-gier.pl, w którym Klient może złożyć Zamówienie w zakresie prezentowanych w Sklepie Towarów;

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem.§3 Zasady składania Zamówień

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Ekspozycja Towarów w Sklepie nie stanowi oferty w myśl art. 66 par 1 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie do prowadzenia negocjacji. Stan związania ofertą następuje w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Sklep.

 4. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 5. Sklep zastrzega, że Towary wydane w wersji cyfrowej (w postaci kluczy Steam, Origin, Uplay i inne) mogą zawierać blokady regionalne na aktywację bądź użytkowanie poza terytorium Polski. Nie wynika to z polityki Sklepu lecz regulacji, w tym warunków licencji producentów gier.

 6. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności do rozsyłania spamu, prowadzenia na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub podobnej.

 8. Wszystkie eksponowane w Sklepie nazwy Towarów są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wymienione w Sklepie nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli. Dostęp do witryny Sklepu nie powinien być interpretowany jako dorozumiane przyznanie, udzielenie lub przekazanie w inny sposób jakiejkolwiek licencji na używanie jakichkolwiek znaków umieszczonych w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu lub osób trzecich, do których one należą.

 9. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich.

 10. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu przez siedem dni w tygodniu, całodobowo.

 11. Zamówienie jest skutecznie złożone, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia, w tym prawidłowo poda adres e-mail.

 12. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych osobowych przez system informatyczny Sklepu w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać adres e-mail i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 13. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia oraz zakupiony Towar.

 14. Realizacja Zamówienia zaczyna się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.§4 Płatności i dostawa

 1. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności:

a) płatność kartą płatniczą lub kredytową,

b) płatność CashBill.

 1. Towary w wersji cyfrowej wysyłane są automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty za pośrednictwem poczty e-mail.§5 Ceny Towarów

 1. Wszystkie ceny wskazane w Sklepie są cenami brutto, wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.

 2. Aktualne ceny Towarów są zamieszczone w Sklepie przy opisie Towaru. Zakup Towaru dokonywany jest po cenie aktualnej na dzień złożenia Zamówienia.§6 Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sklep są określone w dokumencie „Polityka Prywatności”.§7 Szczególne zasady zamawiania Towarów w wersji cyfrowej

 1. Zakupu Towaru w formie cyfrowej można dokonać tylko z urządzenia podłączonego do sieci Internet na terytorium Polski.

 2. Zamówienia składane na Towary w wersji cyfrowej wymagają opłaty z góry, przelewem lub kartą kredytową.

 3. Płatności związane z zakupem Towaru w wersji cyfrowej obsługuje firma CashBill S.A.

 4. Towary w wersji cyfrowej mogą zawierać dodatkowe zabezpieczenie w postaci klucza zabezpieczającego. Wszystkie wymagane klucze zostaną wysłane do Klienta drogą mailową.

 5. W zakładce „Moje Konto” istnieje możliwość sprawdzenia listy zakupionych Towarów, jak również wymaganych kluczy do Towarów w formie cyfrowej. Klient ma także możliwość wielokrotnego pobrania zakupionego wcześniej Towaru w wersji cyfrowej.

 6. Klient przed Zamówieniem Towaru w postaci gry zobowiązany jest zweryfikować, czy sprzęt na którym planuje zainstalować taką grę spełnia wymagania sprzętowe określone na karcie Towaru.

 7. W wypadku, gdy do zainstalowania Towaru w postaci gry niezbędne jest skorzystanie z innego serwisu np. serwisu Steam, Klient może być zobowiązany do zaakceptowania i związania się postanowieniami regulaminu takiego innego serwisu.

 8. Klientowi, który pobrał Towar w postaci gry w wersji cyfrowej przysługuje licencja na korzystanie z zakupionego egzemplarza gry, której zakres został wskazany w treści umowy licencyjnej udostępnionej wraz z pobieraną grą. Licencja taka obejmuje wyłącznie korzystanie z zakupionego oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, na jednej stacji roboczej (komputerze) chyba, że wydawca gry przewiduje możliwość dodatkowych instalacji. Klientowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.§8 Zwroty

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, tzn. w tym czasie pobrał klucz lub zainstalował grę. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu oryginalnego opakowania lub ewentualnych zabezpieczeń (nagrania audio, programy komputerowe).

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. których przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 2. których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.§9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy są również dostępne na stronie Sklepu w formacie umożliwiającym pobranie ich przez Klienta.

 2. Nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają doręczenia Klientowi zmiany Regulaminu związane z:

 1. rozszerzeniem funkcjonalności kanałów dostępu w Sklepie,

 2. wprowadzeniem nowych kanałów sprzedaży.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie treści zmienionego Regulaminu w Sklepie pod adresem pod centrum-gier.pl. Klient, który nie zgadza się na zmiany Regulaminu uprawniony jest do zażądania od Sklepu usunięcia jego konta w Sklepie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są na dotychczasowych zasadach.

 2. Prawem właściwym usług świadczonych drogą elektroniczną jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisów o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawach konsumenta.

 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem a Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta.

 4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni formularz –wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania są dostępne m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej do rozstrzygania sporów online (ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jeżeli Konsument nie chce skorzystać z alternatywnego rozwiązania sporu lub rozwiązania sporu on-line (ADR lub ODR), wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny według

właściwości ogólnej. Spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 maja 2019 roku.